بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی (Zn) آبکاری‌شده بر زیرلایۀ فولادی

بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی (Zn) آبکاری‌شده بر زیرلایۀ فولادی

هدف این پژوهش بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی روی (Zn) ایجادشده بر زیرلایۀ فولادیst12 به‌روش عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) و آبکاری الکتریکی از طریق حمام کلریدی در حضور و عدم حضور ژلاتین بوده است. برای مشخصه‌یابی ساختار و رفتار پوشش‌ها از آزمون‌های تفرق اشعۀ ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، طیف‌سنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس(EDS)، آزمون‌های پلاریزاسیون تافل و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 5/3درصد سدیم‌کلرید و آزمون میکروسختی استفاده شد. نتایج نشان داد عملیاتSMAT باعث کاهش اندازۀ بلورک‌ها شده و از طرفی حضور ژلاتین سبب ایجاد جهت‌گیری ترجیحی در رسوب Zn شده است، به‌طوری‌که اندازۀ دانه برای نمونۀ ساده نسبت به نمونۀ در حضور ژلاتین و عملیات SMAT، از 55 به 29نانومتر و جریان خوردگی آن به‌ترتیب از 8/80 به 1/20میکروآمپر بر سانتی‌متر مربع رسیده است.